CIS (ULUSLARARASI OKULLAR BİRLİĞİ) AKREDİTASYON

Okul Akreditasyon Statüsünü Elde Etmek İçin:

Akreditasyon işlemi için hazır olduğuna karar verilebilmesi için “Ön Hazırlık veya Hazırlık Ziyareti” geçirir.

–        Bir veya iki yıl süren kapsamlı bir “İç Çalışma” sürecini gerçekleştirir.

–        Okulun işleyişini tüm yönleriyle inceleyen profesyonellerden oluşan bir ziyaretçi grubu ağırlanır.

–        Uygulamalarında kendi felsefe ve amaçlarında vaatlerini yerine getirdiğini gösterir.

–        CIS tarafından belirlenmiş zor Akreditasyon Standartlarına uyum gösterdiğini sergiler.

Akredite olmakla okul, uluslararası bağlamda kendini yüksek kalitede bir eğitim vermeye adamış dünya genelindeki okullardan oluşan, devamlı gelişen bir ağa dâhil olur.

 

CIS Tarafından Akredite Edilen Okulların Özellikleri:

–        Okul amaçlarına bağlıdır. Yetkili bir akreditasyon kurumunca tanınmak için uygulamalarına yeterince özen göstermektedir.

–        Okul kendini tanır. Öğrencilere, velilere ve topluma sunduğu hizmetleri derinlemesine düşünmüştür.

–        Okul öğrenci merkezlidir. Eğitim felsefesi kayıtlı öğrenciler için uygundur ve bireyin bir bütün olarak gelişimini amaçlar.

–        Okul vaatlerini yerine getirir. Sadece yerine getirebileceği vaatlerde bulunur.

–        Okul objektif değerlendirmeyi kabul eder. Kapılarını düzenli olarak okul topluluklarına ve uzman denetleme şirketlerine açmaya hazırdır.

–        Okul devamlı olarak öğretim programı uygulamaları ve diğer alanlardaki performansını yükseltmeye çalışır.

–        Okul gelecek için plan yapar, eğitimdeki gelişmeleri takip ederek yararlılığına inandığı ve misyonuna uygun yenilikleri benimser. Değerlendirilme sürecinin devamlılık gösteren doğası gereği, akredite edilmiş okullar devamlı olarak gelecekteki gelişimlerini planlar.

Akreditasyon, okulun aşağıdaki alanlarda zorunlu CIS standartlarını karşıladığını kanıtlar:

Akreditasyon okul topluluğunun tüm üyeleri için değerlidir.

•             Okula Rehberlik Eden İfadeler (Vizyon-Misyon)

•             Öğretme ve Öğrenme

•             Yönetim ve Liderlik

•             Eğitim ve Destek Personel Kadrosu

•             Öğretme ve Öğrenme Uygulamaları

•             Okul Kültürü ve Öğrenme Ortaklıkları

•             İşletim Sistemi

İlgili profesyoneller ve veliler doğal olarak çocuklar için en iyi eğitimi araştırırlar. Özellikle yabancı bir ülkede yaşayan aileler yabancı bir ortamda çocuklarının ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak okulu seçmede zorlanırlar. Yabancı bir ülkede yaşayanlar için bazı bölgelerde tek bir uluslararası okul seçeneği de olabilir. Bir okulun akredite olması, toplumdaki bireylere burada özetlenen özelliklerin garantisini sağlar.

Büyük Kolej’in Akreditasyon Süreci

Büyük Kolej, 2000 yılında ECIS, şimdiki adıyla CIS’e üye olmuştur. Üye olduğundan beri bu uluslararası eğitim kuruluşunun yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çoğu etkinliğine katılmıştır. Eğitim hizmetlerimizin zenginleştirilmesini sağlayacak fikir ve bilgilerin kazanıldığı eğitim seminerleri ile Büyük Kolej öğretmen ve yöneticilerinin diğer okulların akreditasyon ziyaret heyetlerinde yer almalarını sağlayacak hizmet içi eğitim seminerleri bu etkinlikler arasındadır.

2004 yılında ön ziyaret gerçekleştikten sonra hızlı bir şekilde özdenetim çalışmalarını tamamlayan Büyük Kolej, 2005 Nisan ayında akreditasyon ziyaret heyetini ağırlamıştır. 2006 Haziran ayında CIS (Council of International Schools-Uluslararası Okullar Birliği) tarafından tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır.

Bu belge ile Büyük Kolej,

–        Türkiye’de tam akreditasyon alan 5. okul olmuştur.

–        Uluslararası IB, PYP, MYP gibi programları olmadan, Türk Milli Eğitim Öğretim Programını kendi fiziksel ve profesyonel olanakları doğrultusunda zenginleştirerek uygulayan ve bu programla akreditasyon alan Türkiye’deki ilk okul olmuştur.

–        Ankara’da akreditasyon alan 2. okul olmuştur.

–        Ankara’da K-12 düzeyde akreditasyon alan tek okuldur.

–        Uluslararası akreditasyon alan okullar listesinde yer almıştır.

Her 10 yılda bir akreditasyon süreci tekrarlanır. Okulumuz 2013 yılında ikinci on yıl hazırlıklarına başlamış ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında gerçekleşen ön ziyaretin ardından, Nisan 2015 de üstün başarı ile ikinci kez akredite edilmiştir.

ECO-SCHOOLS (EKO- OKULLAR)

Eko Okullar Programı Nedir ?

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır, bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca verilmektedir.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Öğrenciler;

•        Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

•        Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

•        Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,

•        İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

•        Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

•        Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

•        Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın okula faydaları şöyledir:

–        Temizlik ve düzeni sürekli kılar,

–        Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

–        Okul öğrencilerce sahiplenilir,

–        Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

–        Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

–        İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

PROGRAM GEREKLERİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

–        Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,

–        Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,

–        Çalışanların aktif katılımı,

–        Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)

İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.

ERASMUS +

Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi (ULUSAL AJANS www.ua.gov.tr) tarafından düzenlenen bu program kapsamında, okul eğitiminde kaliteyi artırmak, eğitimin kültürler arası boyutunu güçlendirmek ve dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla projeler hazırlanır, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenlenir. Büyük Kolej, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Comenius Okul Ortaklığı projesini uygulayan, Avrupa ülkeleri arasında eğitimde yenilik ve iyi uygulamaların paylaşımı faaliyetlerine katılan kurumlardan biridir.