5, 6, 7 ve 8.sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç zümre sınavı yapılır. Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Müzik dersinde öğrencinin çalışma süreci ve yapılan ürünler notla değerlendirilir.

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.

Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yılsonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Ortaokul bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür”, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” belgesi ile ödüllendirilir.

Derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir. c) İftihar Belgesi öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir

Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Proje: Geniş içerikli ve uzun süreli performans görevidir. Kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma olduğundan belirli aralıklarla öğretmen tarafından süreç değerlendirmesi yapılarak önerilerde bulunulur.

Ders içi Etkinliklere Katılım Değerlendirmesi: Öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluklarını yerine getirme, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme, verilen görevi isteyerek zamanında yapma vb. ölçütlerle değerlendirme yapılır. Her zümre için değerlendirme rubrikleri oluşturulur.

Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavları: Okulumuzda öğrenim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimize uygulanır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri gözden geçirilerek aday öğrencilerin okulumuza kayıt ve bursluluk sürecine karar verilir.

Hazır Bulunuşluk Uygulaması:  Yeni eğitim öğretim dönemine geçmeden önce öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılına ait hatırladıklarını belirler. Yeni eğitim-öğretim dönemine bir önceki yılın konularının tekrarı yapılarak başlanır.

Zümre Sınavları: Yönetmeliklere uygun olarak eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını değerlendirme ve notlandırma esasına dayanılarak uygulanır.

Dönem İçi ve Sonu Değerlendirme Uygulamaları: Öğrencilerimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak için dönem ortasında ve dönem sonunda değerlendirme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini okul dışındaki öğrenciler arasında yerlerini görmeleri açısından geniş katılımlı sınavlara katılmaları sağlanır.

Cambridge Sınavı: Öğrencilerimizin dil becerilerini uluslararası sınavlarla da tespit edebilmek için CAMBRIDGE sınavlarına katılmaktayız. Ayrıca yılda iki kez 5, 6, 7 ve 8.sınıflara Esol Cambrıdge Exams konuşma deneme sınavı yapılmaktadır. İlkokul öğrencilerine de yılda iki kez Starters ve Movers konuşma deneme sınavları yapılır.