İngilizce

Ortaokulda İngilizce eğitimi, öğrencilerin İngilizce konuşurken kullanmaları gereken dilbilgisi konularının yanı sıra, iletişim kurabilmek için gerekli olan dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, etkili yazma, karşılıklı konuşma becerilerini de geliştirmeyi temel alır.

İngilizce programında kültürlerarası etkileşim, küresel sorunlara çözüm bulma, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek de büyük önem taşır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyelerine göre şekillendirilmiş olan program çerçevesinde yetişen öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavlarına katılır ve seviyelerini değerlendirir.

Büyük Kolej’de ortaokulu bitiren bir öğrenci günlük yaşamda konuşulan konuları anlayabilir, kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir, yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde akıcı bir şekilde konuşup anlaşabilir.

Almanca – Fransızca – İspanyolca

Büyük Kolej’de ikinci yabancı dil eğitimi Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde verilir. Ortaokulu bitiren bir öğrencinin, seçtiği yabancı dilde,Avrupa dil kriterleri içerisinde A2.1 seviyesine ulaşması hedeflenir. Her düzeyde öğrenciye hitap edebilecek şekilde planlanan etkinliklerde, ikinci yabancı dilin pratik uygulamaları üzerinde durulur, öğrencilerin konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için gösteri, soru-cevap drama ve rol yapma, benzetme, ikili çalışmalar ve gurup çalışmaları, bilgisayar destekli öğretim, beyin fırtınası, grup tartışmaları, raporlaştırma ve eleştirme gibi uygulamalar yapılır. Ders kitabına ek olarak görsel işitsel araçlar kullanılır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, çeşitli ölçme teknikleri kullanılır

Türkçe

Ortaokulda Türkçe öğretimi, Milli Eğitimin temel ilkelerine ve genel amaçlarına uygun olarak, öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlama ve anlatma becerilerini kazandırmak hedeflenir. Öğrencilerin sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarına yönelik etkinlikler düzenlenir. Öğrencilere bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak adına dil etkinlikleri planlanır ve uygulanır. Büyük Kolej’de uygulanan Türkçe derslerinde beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişkin bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek yönünde çalışmalar yapılır.

Matematik

Büyük Kolej matematik derslerinde, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri, matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurarak bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri, matematik problemlerini çözerken kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütme becerilerini kullanabilmeleri, problem çözerken ve hesaplama yaparken tahmin becerilerini ve zihinden işlem yapabilme becerilerini geliştirmeleri, problem çözme aşamasında model kurabilme becerilerini geliştirmeleri ve bu modelleri matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmeleri, matematik, sanat ve bilim arasındaki ilişkiyi kurabilmelerine yönelik çalışmalar ve projeler hazırlayabilmelerine yönelik etkinlikler yapılır. Yapılan her türlü etkinlikte ve öğrenme ortamlarında öğrencilerin zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı, konuşan, soru soran, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözebilen ve kuran, birlikte çalışabilen ve değerlendiren öğrenciler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Fen Bilimleri

Büyük Kolej’de Fen Bilimleri dersi, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Türkçe okutulur. Bütün sınıflarda düzenli olarak her hafta laboratuvar çalışmaları yapılır. Aynı zamanda,  sınava girecek sınıflar için sınavlara yönelik yoğun destek çalışmaları yapılır.

Fen Bilimleri ders programı, öğrencileri aydın birer fen okur yazarı olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Türk Milli Eğitim Temel Yasasında belirtilen niteliklere uygun öğrenci yetiştirmeyi amaçlar. Bu program sayesinde ders içinde gördükleri konular ile günlük hayatı kolaylıkla yorumlarken, günlük hayatta karşılaştığı olayları da bilimsel yöntemler ve bilgilerle, okulumuzda kazandığı eleştirel düşünce becerileri sayesinde  çözümler. Uygulanan öğretim programları ve etkinlikler için çağın gerektirdiği teknolojik imkânlar kullanılır.

Laboratuvar Çalışmaları

Fen Bilimleri dersleri içerisine yerleştirilmiş olan özel programla öğrenciler, edindikleri bilgileri laboratuvar ortamında uygular. Büyük Kolej laboratuvarı, öğrencilerin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel-işitsel materyal zenginliğinin yanı sıra, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir. Laboratuvar dersleri  Fen ve Teknoloji öğretmeni ile laboratuvar öğretmeninin rehberliğinde gerçekleştirilir. Ayrıca, ders içeriğine ve önerilerine uygun araştırma-inceleme gezileri düzenlenir.

Sosyal Bilgiler

Büyük Kolej Sosyal Bilgiler ders programında, Atatürk İlkelerine bağlı, laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerlere saygılı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatan topraklarını tanıyan, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip dünya vatandaşları yetiştirme yönünde çalışmalar yapılır. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencilerin sebep ve sonuç ilişkisi kurmaları, kanıta dayalı akıl yürütmeleri, kaynak kullanımı ve farklı yorumlar yapabilmeleri hedeflenir.

Derslerimizde aktif öğrenmeye dayalı etkinlik uygulamalarına yer verilir. Bu uygulamalar; ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve  zekâ türlerine sahip öğrencilerin  ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılır.

Düzenlenen inceleme gezileriyle müzeler, tarihi mekânlar (tarihi yapılar, anıtlar, savaş alanları)  fabrikalar, sergiler ve arkeolojik kazı alanları ziyaret edilir. Öğrencilerin doğal ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygusunu geliştirmeleri hedeflenir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Büyük Kolej Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, öğrencilerin vicdan ve düşünce özgürlükleri göz önünde bulundurularak, temel din kavramlarını öğrenmeleri, dini bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde benimsemeleri, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenmeleri hedeflenir. Öğrencilerin İslam dininin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki etkisini dikkate alan kendi dininden ve başka dinlerden olanlara anlayışlı davranan ve diğer dinleri tanıyan, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar dinî kavramlara hâkim, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerine yönelik etkinlikler düzenlenir.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerin fiziksel, fizyolojik ve motor özelliklerin (öğrencilerin doğuştan getirdikleri ve antrenmanlarla geliştirilen özellikleri)  ağırlıklı olarak geliştirilmesinin yanı sıra, düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Salon Etkinlikleri ve Yüzme olarak iki alanda gerçekleştirilir. Yürüme, koşu, denge, atlama ve sıçrama,, top atma ve tutma, yakalama ve fırlatma, hedefe top atma, jimnastik ve jimnastik minderinde çalışmalar ile, voleybol, basketbol, serbest jimnastik, aletli jimnastik, düzen alıştırmaları ve atletizm kapalı spor salonunda ve gerekli hallerde açık alanlarda gerçekleştirilir. Yüzme dersinde ise, yine okul içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu kullanılır.

Çalışmalar öğrencilerin düzeyleri ve fiziki gelişimleri göz önünde bulundurularak planlanır. Gerekli hallerde, öğrencilerin gelişimlerini destekleyici programlar uygulanır. Belirli branşlarda ileri düzeyde olan öğrenciler, okul bünyesindeki spor kulüplerine yönlendirilir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar derslerinde, sanatla eğitim yapma felsefesi doğrultusunda, duygu ve düşüncelerini ifade etme, sözlü iletişim kurma, sanat eserlerini yorumlama, el becerisini geliştirme, kendini ifade etme ve estetik bakış açısı kazanma becerileri desteklenir. Öğrenciler yaş ve seviyelerine göre, çizgisel çalışmalar, renkli çalışmalar, hayal gücünü geliştirici çalışmalar, kağıt ve kağıt işleri, atık malzemelerin kullanılması, iki boyutlu çalışmalar ve değişik duyguları ifade edici çalışmalar içerisinde sanat eğitimi alır. Görsel sanatlarda kullanılan araç ve gereçleri tanır, sanat eserleri hakkında fikir sahibi olur.

Görsel sanatlar dersinde yapılan çalışmalar okul içinde ve dışında çeşitli etkinliklerle sergilenir. Ülke genelinde veya uluslararası düzenlenen yarışmalara öğrencilerin katılımları teşvik edilir.

Müzik

Büyük Kolej’de ortaokul Müzik derslerinde, müziğin sevdirilmesi, öğrencilerin yaratıcılığının geliştirilip müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılması, kendisi ve çevresiyle barışık, ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, güzel sanatların her türüne açık, mutlu ve özgüveni olan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenir. Müzik yoluyla bilişsel, devinişsel ve duyuşsal davranışların gelişimini sağlayabilme, kişilik ve özgüven gelişimine katkı sağlayabilme, temel müzik öğelerini kavrayabilme, bireysel ve toplu olarak değişik türlerde şarkı dinleme-söyleme ve çalma etkinliklerine katılabilme, ses değişim ve gelişim döneminde seslerini bilinçli ve sağlıklı olarak kullanmayı öğrenebilme, çevreyi, yaşamın her anını, duygu ve düşünceleri müzik ile ifade edebilme, müziksel eleştiri yapabilme, Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel sanatlar ve müzik hakkındaki görüşlerini ilke edinip benimseyebilme, farklı müzik türlerini dinlemeye istekli olabilme, müzik ile diğer dersler arasında ilişki kurabilme, günümüz teknolojisi ve müzik arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, ulusal ve uluslararası müzik kültürü hakkında bilgi sahibi olabilme yönünde etkinlikler düzenlenir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Büyük Kolej’de Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, öğrencilerin iyi birer bilgisayar okuryazarı olarak yetişmelerini hedefler. Öğrenciler, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanır, görsel ve işitsel medyayı kullanarak özgün tasarımlar yapar. Geçmişten günümüze teknolojinin gelişimini düşünerek gelişen teknolojiyi araştırır ve uyum sağlar. Bilgisayar laboratuvarında bulunan akıllı tahtayı kullanarak gelişimini destekler. Derslerde, İnternet ortamındaki her türlü belge ve bilginin doğru ve etkin kullanımı için “bilişimde etik” kavramı vurgulanır ve öğrenciler aynı zamanda bilgi güvenliğine saygılı iyi birer medya okuryazarı olmaları hedeflenir

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı, yetkinliklerin birbiriyle ilişkili olan, her birinde eleştirel düşünme, problem çözme, bilgiyi kullanma, risk değerlendirmesi yapma, karar alma, estetik duyarlılık, yenilikçilik, inisiyatif alma ve duyguların yapıcı bir şekilde yönetilmesine odaklanılmasını kapsar. Buna bağlı olarak, öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı yüksek düzeyde farkındalıkla saygı duymayı başarabilen; hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak da bu programın amacının temelini oluşturur.

Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yenilikçi ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanır.