Büyük Kolej 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda, MEB ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır.
Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla; tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yapılır. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder.

Ortaöğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları aşağıda verilen
puanlara göre değerlendirilir.
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez

Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden takip edilmesi önemlidir.

UYGULAMADA YAPTIKLARIMIZ
Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavları: Okulumuzda öğrenim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimize uygularız. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri gözden geçirilerek aday öğrencilerin okulumuza kayıt ve bursluluk sürecine karar veririz.

Hazırbulunuşluk Uygulaması: Yeni eğitim öğretim dönemine geçmeden önce öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılına ait hatırladıklarını belirler. Yeni eğitim-öğretim dönemine bir önceki yılın konularının tekrarı yapılarak başlanır.
İzleme Sınavları: Konunun yoğunluğuna göre her konu bitiminde ya da iki konu bittikten sonra genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç daha sık aralarda değerlendirme yaparak eksik ve yanlış öğrenmelerin daha çabuk tespit edilebilmesidir.

Zümre Sınavları: 4.sınıftan 12.sınıfa kadar sınıf düzeylerinde, yönetmeliklere uygun olarak eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını değerlendirme esasına dayanılarak uygulanır.

Dönem İçi ve Sonu Değerlendirme Uygulamaları: Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrencilerimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak için dönem ortasında ve dönem sonunda değerlendirme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini okul dışındaki öğrenciler arasında yerlerini görmeleri açısından geniş katılımlı sınavlara katılmaları sağlanır. Lise düzeyinde her ay belirlenen bir cumartesi günü yapılır.

Deneme Sınavları: Ortaöğretime ve Yüksek Öğretime Geçiş sisteminin ölçme aracı olan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık olması amacıyla öğrencilerimize periyodik olarak deneme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerin sınav deneyimleri kazanmaları açısından tarafsız kurumlarca yapılan deneme sınavlarına yönlendirilir.