İlkokulda öğrenciler sıralama gerektiren testler yerine, kişisel gelişimleri doğrultusundaki çabalara göre değerlendirilir. Çoktan seçmeli test uygulamaları yerine, cevabı kendi cümleleriyle yazabildikleri açık uçlu değerlendirmelere tabi tutulur. Öğrencilerin bir konu hakkında yorum yapabilmesi, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayatta eyleme geçirilmesine önem verilir.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

İlkokul 4. Sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. İlkokul 4. Sınıf dönem puanı, yılsonu puanı ve yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

4. Sınıfta haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç zümre sınavı yapılır. Görsel sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersinde öğrencinin çalışma süreci ve yapılan ürünler notla değerlendirilir. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yılsonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

İlkokul 4. Sınıf puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür”, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” belgesi ile ödüllendirilir.

İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir. c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Ürün Dosyası (Portfolyo) Paylaşım Toplantıları: 2-3 ve 4. Sınıf öğrencilerin, her dönemde bir kez dönem içerisinde yaptığı çalışmalardan öğretmenlerinin desteğiyle seçerek oluşturduğu ürün dosyasını, velisi ve öğretmeni ile paylaştığı toplantılar düzenlenir.

Ünite Sonu Değerlendirme Raporu: İlkokul düzeyinde her sorgulama ünitesinin ardından ünite sonu değerlendirme raporu hazırlanır. Öğrencilerin ünite boyunca gösterdikleri eylemler, öğrenen profili, tutumlar ve beceriler açısından gelişimlerinin gözlemlenerek ölçeklere aktarılması işidir. Öğretmen görüşleri kısmında öğrencilerle ilgili geri dönütler bulunur. Öğrencilerin ve velilerin ünite ile ilgili görüşlerini paylaşabilecekleri bölümler de yer alır. Tema boyunca yapılan çalışmalar fotoğraflarla belgelenerek velilere Google Classroom üzerinden aktarılır.

Tema Değerlendirme Uygulamaları: İlkokul düzeyinde, öğrencilerimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak için her ünite sonunda yapılan açık uçlu değerlendirmelerdir. Değerlendirmelerde ünitede kazandırılması planlanan konular ve öğrenen profillerine uygun sorularla öğrenmeler ve beceriler yoklanmaktadır.

Hafta İçi ve Sonu Çalışma Kâğıtları: Öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirmek amacıyla hafta içi ve sonu çalışma kâğıtları öğrencilerimize ödev olarak verilir. Öğrencilerin zorlandıkları konular üzerinde tekrar bir yoğunlaşma sağlanır. Ayrıca takip edilen kitaplardan öğrencilerin soru çözmeleri istenir.