Büyük Kolej’de, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ölçme ve değerlendirme, MEB ortaöğretim sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile değerlendirilerek yapılır.
Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için iki, üç ve daha fazla olan dersler için ise üç sınav şeklinde yapılır. Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir performans puanının verilmesi esastır. Performans çalışması, ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasıdır.
Proje çalışması ise öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yaptıkları çalışmasıdır.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir.
Lise sınıflarında ders kesiminde ya da haziran ayı sonunda gerçekleşen ortalama yükseltme sınavlarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. Bu sınıflarda Dil Anlatım dersi zorunlu derstir. Zorunlu dersten başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonunda ağırlıklı not ortalaması en az 3 olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9.sınıfta en fazla 3; 10.ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak alt sınıflar dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Sorumluluk sınavları haziran, eylül ve şubat olmak üzere yılda üç kez yapılır.
Ortaöğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları aşağıda verilen notlar ve puanlara göre değerlendirilir.

LİSE-FEN LİSESİ

DERECE NOT PUAN
Pekiyi 5 85-100
İyi 4 70-84
Orta 3 60-69
Geçer 2 50-59
Geçmez 1 0-49

Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.
Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden takip edilmesi önemlidir.

UYGULAMADA YAPTIKLARIMIZ
Öğrenci Alım ve Bursluluk Sınavları: Okulumuzda öğrenim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimize uygularız. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri gözden geçirilerek aday öğrencilerin okulumuza kayıt ve bursluluk sürecine karar veririz.
Hazırbulunuşluk Uygulaması: Yeni eğitim öğretim dönemine geçmeden önce öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılına ait hatırladıklarını belirler. Yeni eğitim-öğretim dönemine bir önceki yılın konularının tekrarı yapılarak başlanır.
İzleme Sınavları: Konunun yoğunluğuna göre her konu bitiminde ya da iki konu bittikten sonra genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç daha sık aralarda değerlendirme yaparak eksik ve yanlış öğrenmelerin daha çabuk tespit edilebilmesidir.
Zümre Sınavları: 4.sınıftan 12.sınıfa kadar sınıf düzeylerinde, yönetmeliklere uygun olarak eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını değerlendirme ve notlandırma esasına dayanılarak uygulanır.
Dönem İçi ve Sonu Değerlendirme Uygulamaları: Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrencilerimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak için dönem ortasında ve dönem sonunda değerlendirme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini okul dışındaki öğrenciler arasında yerlerini görmeleri açısından geniş katılımlı sınavlara katılmaları sağlanır. Lise düzeyinde her ay belirlenen bir cumartesi günü yapılır.
Deneme Sınavları: Ortaöğretime ve Yüksek Öğretime Geçiş sisteminin ölçme aracı olan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık olması amacıyla öğrencilerimize periyodik olarak deneme sınavları uygulanır. Ayrıca öğrencilerin sınav deneyimleri kazanmaları açısından tarafsız kurumlarca yapılan deneme sınavlarına yönlendirilir.