Ölçme-Değerlendirme ve Program Geliştirme uzmanlarından oluşur.

ARGE Biriminin amacı, okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içinde; öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirerek, projeler geliştirerek, araştırmalar yaparak, eğitimle ilgili yenilik ve gelişimleri takip ederek, öğretim programlarını gözden geçirip geliştirerek, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparak öğrencilerin öğrenmesini desteklemektir.

Hazır bulunuşluk sınavlarını, dönem içi ve sonu değerlendirmelerini, zümre sınavlarını, Öğrenci Alım ve Bursluluk sınavlarını organize eder, değerlendirmelerini yapar ve ilgili birimlerle paylaşır. Sınavların güvenilir bir biçimde çoğaltılması, paketlenmesi, dağıtılması, uygulanması ve muhafaza edilmesi sağlanır. Öğrencilerimizin sınav yaşantılarının bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Sınav istatistiklerini çıkararak öğretmen ve idarecilerin sınav sonuçları hakkında bilgi edinmesini sağlar.  Öğrencilere ve velilere sınav sonuç karneleri verir.

Eğitim programının ögeleri olan hedef, öğrenme yaşantıları ve bu yaşantılar için gerekli olan materyalleri hazırlayıp gerekli olan yöntemleri belirler. İlkokul düzeyinde tüm sınıflara hafta içi ve hafta sonu çalışma kâğıtları hazırlar ve ilkokul düzeyinde proje, performans, rubrikler ve kontrol listelerinin hazırlanmasında öğretmenlere rehberlik eder.

Kurumun gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla veli, öğrenci ve öğretmene anket düzenler. Eğitim alanındaki gelişmeleri takip eder ve ilgili birimlerle paylaşır.  Eğitim portalının gelişmesi için düzenlemeler yapar. Okul yaşamını ilgilendiren bilgiler okul internet sitesinde ve “Büyük Kolej Eğitim Portalında” google classroom üzerinden yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden e-okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Ödevlerin ve veli bilgilendirmelerinin takibinin de google classroom üzerinden yapılması gerekmektedir.

Günümüzde toplumların hızla değişen bilgi ve gelişen teknoloji karşısında, kendilerini yenilemeleri ve değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutumlarla donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde ve eğitim hedeflerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesinde  program geliştirme çalışmaları büyük  önem taşımaktadır.

Program geliştirme, okul ortamında ve dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaçları ve kazanımlarını gerçekleştirmek ve geliştirmek üzere düzenlenmiş içerik ve eğitim durumlarının; en uygun yöntem-teknik-strateji, öğretim materyalleri ile tasarlanarak uygulanmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte okulumuzun vizyonu, misyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur:

– Ulusal ve uluslararası öğretim programları incelenerek, öğretim programı geliştirilmesi,

– Kazanım ve içeriğe uygun eğitim yaşantılarının planlamasında öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak etkinlikler, çalışma yaprakları, alıştırma kâğıtları ve öğretim materyalleri geliştirilmesi,

– Uygulanmakta olan veya uygulanacak olan öğretim programlarının öğretmenlere ve velilere tanıtılması,

– Literatür taraması yapılması,

– İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri de takip ederek hizmet içi eğitimler planlanması,

– Öğretim programlarının uygulanma sürecinde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi,

– Seminer, konferans vb. organizasyonlara katılarak paylaşımda bulunulması,

– Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve etkililiğini arttırmaya yönelik projeler geliştirilmesi,